سوالات عمومی

نحوه آشنایی(ضروری)
برای اولین بار به چه طریق با ما آشنا شدید؟
مدت دریافت خدمات(ضروری)
چه مدت است که از خدمات ما استفاده می کنید؟
برنامه آتی(ضروری)
فکر می کنید تا چند وقت دیگر همکاری خواهیم داشت؟
انتخاب خدمات(ضروری)
تجربه استفاده از کدام یک از خدمات ما را داشته اید؟
لطفا تجربه خود را در خصوص خدمات دریافتی از پلتفرم حافظ بفرمایید.
نقاط مثبت(ضروری)
لطفا نقاط قوت ما را انتخاب کنید (چند گزینه ای)
نقاط ضعف(ضروری)
لطفا نقاط منفی ما را انتخاب کنید (چند گزینه ای)

تقدیر و تشکر

از شما بابت زمانی که صرف تکمیل فرم نظرسنجی کردید ممنونیم. می کوشیم تا با رفع نقاط منفی خود، به ارائه هرچه بهتر خدمات بپردازیم.